Pågående Projekt

Pågående

Genomfart Hofors

E16 skall byggas om i sin helhet genom Hofors. Innefattar byggnation av två cirkulationsplatser, VA-arbeten, ny gatubelysning, kantstensarbeten, nya vägöverbyggnader, byggnation av två busshållplatser, urgrävning

Läs mer »
Lissbrändan
Pågående

Stora Lissbrändan

Entreprenadarbeten för nybyggnad av infrastruktur för nytt bostadsområde Stora Lissbrändan i Rättvik. Arbetena består huvudsakligen av VA, gator, GC-vägar, fjärrvärme, bredband, el, belysning och asfalt.

Läs mer »
Pågående

Söderhamnsporten Etapp 1

Utförande av en cirkulationsplats till befintlig genomslagsgatasamt två lokalgator med en GC-väg. Arbetet innefattar även åtgärder i mark fördagvattenhantering och justering av befintlig samt ny

Läs mer »
Engholmsbron
Pågående

Engholmsbron Karlstad

Befintlig bro byggdes 1947 och påvisar skador som påverkar den långsiktiga bärigheten på bron. Anläggandet av ny bro innebär dels utrivning av befintlig bro och

Läs mer »
Inga fler projekt att visa